ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡ

ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs
(ನಾದಲೀಲೆ – ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ)

ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs
ಬೆಳುಗಿಂಗಳ ನೋಡು || ಪಲ್ಲವಿ ||

ದನಕರದ ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿ
ಸಂಜೆಯ ಹೂಳಿ
ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ಟsದ
ಮುಗಿಲ ಮುತ್ಯದ
ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನಕ ಇತ್ತ
ಕೈಯ ಹಿಡಿದಿತ್ತ
ಕೈಯ ಹಿಡಿದಿತ್ತs
ಚಂದ್ರಿಕೀ ಚಂದ್ರಮರ ಜೋsಡs
ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs

ಕಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ
ಒಂದೆ ಸಮನೆಲ್ಲ
ಎಲ್ಲನೂ ನುಣುಪs
ಎಲ್ಲನೂ ನುಣುಪು
ಇದು ಹಾಲುಗಡಲಿನs ಸೀಮಿ
ಚಂದ್ರಮನೆ ಸ್ವಾಮಿ
ಚಂದ್ರಮನೆ ಸ್ವಾsಮಿs
ಏನೆಂಥ ಹಂತರದ ಈsಡs
ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs

ರೋಹಿಣಿಯು ಎದೆಯ ಕೆಂಪೆಳ್ಳು
ಗೆಳತಿ ಅವನವಳು
ನಲಿತಾಳ ಮುಂದs
ನಲಿತಾಳ ಮುಂದ
ಹಾಕ್ಯಾರ ಚಿಕ್ಕಿಗೆಳತ್ಯಾರ
ಕ್ರ್‍ತ್ತಿಕೀ ಹಾರ
ಕೃತ್ತಿಕೀ ಹಾsರs
ಕಳಿಲಾಕ ಇದ್ದ ಬಿದ್ದ ಕೇsಡs
ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs

ನೆರೆದವರು ಹರುಹಿದರು ಊದಿ
ಮಂತ್ರಿಸಿದ ಬೂದಿ
ಮೆಚ್ಚು ಮಾಟಕ್ಕs
ಮೆಚ್ಚು ಮಾಟಕ್ಕ
ನೆಲದವರು ನಿದ್ದಿಯs ಪಾಲು
ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲು
ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾsಲುs
ಅರಹುಚ್ಚು ಎಚ್ಚತ್ತರು ಕೂsಡs
ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs

ಮದುಮಗಳ ಕಣ್ಣಿನs ಬಗೀ
ಚಂದಿರನ ನಗಿ
ಸುತ್ತ ಹರಿದsದs
ಸುತ್ತ ಹರಿದsದ
ಕಂಡವರ ಬಾಳು ಮರಿಸ್ಯsದ
ತಣ್ಣಕಿರಿಸ್ಯsದ
ತಣ್ಣಕಿರಿಸ್ಯsದs
ಇದು ಮಾಯಕಾರರ ಬೀsಡs
ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs

ಸೂಸಿರುವ ನಗಿಯ ಬಗಿಹೀರಿ
ಮದಾ ತಲಿಗೇರಿ-
ಧಾಂಗ ತಿಂಹಕ್ಕಿs
ಹಾಂಗ ಟಿಂಹಕ್ಕಿ
ಚೀರ್‍ತsದ ದಿಡ ಬಿಟ್ಟೋಡಿ
ಗಿಡಕ ಸುತ್ತಾಡಿ
ಗಿಡಕ ಸುತ್ತಾsಡಿs
ಬೆಪ್ಪಾಗೆದ ಕಾಡೂಮೇsಡs
ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs

ಮರಮರದ ಗೊನೀಗೆ ಕೂತು
ಹಾರಿ ಮೈ ಸೋತು
ತೆಪ್ಪಗs ಗಾsಳಿs
ತೆಪ್ಪಗs ಗಾಳಿ
ತೂಕಡಸತsದ ತಾನೀಗ
ಜಂಪು ಬಂಧಾಂಗ
ಜಂಪು ಬಂಧಾsಂಗs
ಇದು ಅದರ ತುಪ್ಪಳದ ಗೂsಡs
ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs

ಹೂತsದ ಸೊಗಂಧೀ ಜಾಲಿ
ಗಮ ಗಮಾ ಬೇಲಿ
ತುಳುಕತದ ಗಂಧs
ತುಳುಕತದ ಗಂಧ
ಶ್ಯಾವಂತಿ ಹೂವಿನ ಕಂಪು
ಇಡಿಗಿಸಿತು ತಂಪು
ಇಡಿಗಿಸಿತು ತಂಪುs
ಇದು ಸಾಕು ಬೇರೆ ಏನು ಬ್ಯಾsಡs
ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs

ದಣಿಸಿದಾ ಹಗಲು ಹಿಂಗ್ಯsದ
ಕತ್ತಲಿಂಗ್ಯsದ
ಬೇರೆ ಈ ಕಾsಲs
ಬೇರೆ ಈ ಕಾಲ
ನಡು ನಿದ್ದಿಯೊಳಗ ಇದ್ದಾಂಗ
ಕನಸು ಬಿದ್ದಾಂಗ
ಕನಸು ಬಿದ್ದಾಂಗs
ತೆರೆದದ ತಣವಿಕೀ ನಾsಡ
ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs

ಜಗ ಧವಳ ಗಂಗ್ಯಾಗ ಮುಳುಗಿ
ಮೈ ಮನಾ ಬೆಳಗಿ
ಸಮಾಧಿಯು ಹತ್ತಿs
ಸಮಾಧಿಯು ಹತ್ತಿ
ಮೋಡನೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ಯಾವ
ತೆನೀ ಮಾಗ್ಯಾವ
ತೆನೀ ಮಾಗ್ಯಾsವs
ಹಾಲುಣಿಸು ಎಲ್ಲಕೂ ಪಾsಡs
ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs

ಅರೆ ಮರವು ಮಾಡುವೀ ಬಂಧ
ಯಾವುದೀ ಛಂಧ
ಯಾವುದೀ ಧಾsಟಿs
ಯಾವುದೀ ಧಾಟಿ?
ಸವಿರಾಗ ಬೆರೆಸಿದs ಉಸಿರು.
ಇದಕ ಯಾ ಹೆಸರು
ಇದಕ ಯಾ ಹೆಸsರುs?
ಅಂಬಿಕಾತನಯನ ಹಾsಡs
ಬೆಳುದಿಂಗಳ ನೋಡs

Advertisements

About sujankumarshetty

kadik helthi akka

Posted on ಆಗಷ್ಟ್ 9, 2009, in ನಾದಲೀಲೆ. Bookmark the permalink. ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: