ಗಾದೆಗಳು-N

 • ನಲಿತಾನೆ ಮಾದಯ್ಯ ನಡಟ್ಟೀಲಿ (=ನಡು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ) ಕುಣಿತಾನೆ ಮಾದಯ್ಯ ಕುರಿಹುಂಡೀಲಿ (=ಕುರಿ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ)
  • nalitaane maadayya naduhaTTIli, kuNitaane maadayya kurihiMDalli
  • Meaning: This is said of a person who is shy of performing (any sector) outside, but who boasts of himself in-house

 

 • ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಲ್ಲಾದರೆ ಚಿನ್ನಿವಾರನ ಕೂಡೆ ಹೋರಾಟ ಏನ?
  • namma beLLi hollaadare cinnivaarana kUDe hOraaTa Ena?
  • Literal: If our silver is bad, why do we quarrel with the goldsmith.

 

 • ನಾವುಂಟು ಮೂರು ಲೋಕವುಂಟು
  • naavuMTu mUru lOkavuMTu
  • Literal: [if only] we exist, three worlds exist.
  • Meaning: we can enjoy many a things in life, if only we survive. The underlying message is “be fit and survive yourselves to relish this beautiful life”.

 

 • ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಮಗೆ ಕೆಡಿಸಿತು
  • namma kaNNu namage keDisitu
  • Literal: Our eyes will spoil us.
  • Meaning: for unnecessary greed eyes are to be blamed.

 

 • ನುಡಿ ಪುರಾತನ ನಡೆ ಕಿರಾತನ
  • nuDi purAtana naDe kirAtana
  • Literal: his talks are ideologic, his ways are but a folly.
  • Equivalent: Many talk like philosophers, but live like fools

 

 • ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದವನಿಗೆ, ಮಳೆ ಏನು? ಚಳಿ ಏನು?
  • nIrige biddavanige, maLe Enu? caLi Enu?
  • Literal: person who is caught in water, is not bothered by rain or chilly weather.
  • Meaning: person afflicted with misery, wouldn’t be bothered by minor difficulties.

 

 • ನಾಯಿ ಬಾಲ ಯಾವಾಲು ಡೊಂಕು
  • nAyi bAla yAvAlu DoMku
  • Literal: dog’s tail is always bent
  • Usage: This is said of a person who engages himself in crooked ways (bad behaviour) and not at all inclined to mend his ways.

 

 • ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದರೆ ದೇವಲೋಕ ಹಾಳೇನು
  • nAyi bogaLidare dEvalOka haaLEnu
  • Literal: if a dog barks would it spoil the heaven
  • Usage: This is said while comparing taunting world (critics) and persons of excellence

 

 • ನಡತೆ ಕಲಿಯೋದು ಏರುಬಂಡೆ ನಡತೆ ಕೆಡೋದು ಜಾರುಬಂಡೆ
  • naDate kaliyOdu ErubaMDe naDate keDOdu jaarubaMDe
  • Literal: learning virtue is [like ascending] an upward slope, spoiling it is [like descending] a downward slope.

 

 • ನಾಯಿಗೆ ಕೆಲಸಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ
  • naayige kelasilla, nillOke hottilla
  • Literal: a dog has got no work and it also has got no time to stop by [i.e., it has got no time to stop roaming about tirelessly].
  • Usage: This is said of someone who pretends to be busy even when he’s got nothing to do.

 

 • ನಯಶಾಲಿ ಆದವನು ಜಯಶಾಲಿ ಆದಾನು
  • nayaSaali aadavanu jayaSaali aadaanu
  • Literal: a humble person could win over in the end

 

 • ನೆಂಟರೆಲ್ಲ ಖರೆ, ಕಂಟಲೆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡ
  • neMTarella Kare, kaMTale cIlakke kai haakabEDa
  • Literal: you are my kins, true, but touch not my bag full of money.
  • Equivalent: I love you well but touch not my pocket

 

 • ನಿಜ ಆಡಿದರೆ ನಿಷ್ಠೂರ
  • nija aaDidare niShThUra
  • Literal: if you speak truth, you get resentment.
  • Equivalent: Truth produces hatred

 

 • ನಿಯತ್ತಿಲ್ಲದೋರಿಗೆ ಬರಕತ್ತಿಲ್ಲ
  • niyattilladOrige barakattilla
  • Literal: One who has got integrity has got no prosperity

About sujankumarshetty

kadik helthi akka

Posted on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2010, in "ಇ-ಲೋಕ" ಗಾದೆಗಳ “ಕನ್ನಡಲೋಕ”, ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು. Bookmark the permalink. ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: