ಗಾದೆ

“ಕರ್ಕರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮರನ್ ಜಾಗಂಟಿ”

“ಆಡಿ ಪೊಂಕ್ ಅನ್ಸ್ ಕಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಆಡದೇ ಮೂಕ್ ಅನ್ಸ್ ಕಂಬುದ್ ಲೇಸು”

“ಊರಿಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುದ್ ಒಲಿಗೆ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಯುದ್”

“ಕುಪ್ಳನ್ ನಂಬ್ಕಂಡ್ ಕೊಳ್ಕಿ ನಟ್ರಂಬ್ರ್”

“ಹೆಡ್ದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಡ್ಗೆಗ್ ನೀರ್ ಹೊರ್ಸ್ತ್ರು”

“ಆಡಿ ತಪ್ಪುಕಾಗ ಓಡಿ ಸಿಕ್ಕುಕಾಗ”

“ಸಾರು ಉಕ್ಕಬಾರದು ಹೆಣ್ಣು ಸೊಕ್ಕಬಾರದು”.

ಅರಸನ ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲ .ದೈಯ್ಯದ ಕಾಟವಿಲ್ಲ..

“ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟ ಮಗ ಭಂಗಿ ನೆಟ್ಟ.!!”

“ಅಗಿದು ಉಣ್ಣು.ನಿಗಿದು ಮಲಗು”

“ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದರೂ ಭಾರ ಹೊರಲೆಂದೇ”

“ಕಂಚಿಗೆ ಹೋದರೂ ಮಂಚಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೇ ಕಾಲು”.

“ಊರು ಸುಟ್ಟರೂ ಹನುಮಪ್ಪ ಹೊರಗೆ”

Advertisements

About sujankumarshetty

kadik helthi akka

Posted on ಜೂನ್ 1, 2011, in "ಇ-ಲೋಕ" ಗಾದೆಗಳ “ಕನ್ನಡಲೋಕ”, ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು. Bookmark the permalink. ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: