Category Archives: ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್

ಭಾವಗೀತೆ……………………… ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊತ್ತಿತೋ

ಸಾಹಿತ್ಯ : ಡಾ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ
ಗಾಯನ : ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್

ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವು ನಿನಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಮ
ಕನ್ನಡಿಗ ನೀನಾಗು ಕನ್ನಡದ ಧೀಮ
ಉಸಿರಾಗು ಕನ್ನಡದ ತೇಜ ಸ್ವರೂಪ
ಕನ್ನಡಿಗರೆದೆ ಬೆಳಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ದೀಪ

ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊತ್ತಿತೋ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ಮುಗಿಯಿತೋ ಮುಗಿಯಿತೋ ಶತಮಾನಗಳ ಶಾಪ
ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊತ್ತಿತೋ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ಹೊತ್ತಿತೋ.. ಹೊತ್ತಿತು…ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

ಲ.ಲಾಲ ಲಲ ಲ.ಲಾಲ ಲಲ ಲ.ಲಾಲ ಲಲ
ಲ.ಲಾಲ ಲಲ ಲ.ಲಾಲ ಲಲ ಲ.ಲಾಲ ಲಲ
ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿಸುವಂತೆ ಧೇವಿದ್ಯಮಾನ
ರಕ್ತ ಉಕ್ಕಿಸುವಂತೆ ಶೋಭಾಯಮಾನ
ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿಸುವಂತೆ ಧೇವಿದ್ಯಮಾನ
ರಕ್ತ ಉಕ್ಕಿಸುವಂತೆ ಶೋಭಾಯಮಾನ
ಕನ್ನಡದ ಮನೆಯಾಗೇ ಜೋತರ್ನಿಧಾನ
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾನ
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾನ
ಹೊತ್ತಿತೋ.. ಹೊತ್ತಿತು…ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

ಲ.ಲಾಲ ಲಲ ಲ.ಲಾಲ ಲಲ ಲ.ಲಾಲ ಲಲ
ಲ.ಲಾಲ ಲಲ ಲ.ಲಾಲ ಲಲ ಲ.ಲಾಲ ಲಲ
ಉರಿವವರು ಬೇಕೆಂದು ಇದರೆಣ್ಣೆಯಾಗಿ
ಸುಡುವವರೂ ಬೇಕೆಂದು ನಿಡುಬತ್ತಿಯಾಗಿ
ಉರಿವವರು ಬೇಕೆಂದು ಇದರೆಣ್ಣೆಯಾಗಿ
ಸುಡುವವರೂ ಬೇಕೆಂದು ನಿಡುಬತ್ತಿಯಾಗಿ
ಧರಿಸುವವರು ಬೇಕಿದನು ಸಿರಿಹಣತೆಯಾಗಿ
ನನ್ನೀ ಉಸಿರಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ
ನನ್ನೀ ಉಸಿರಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ
ಹೊತ್ತಿತೋ.. ಹೊತ್ತಿತು…ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

ಚಿರಕಾಲ ಬೆಳಗಲಿ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರದೀಪ
ಚಿರಕಾಲ ಬೆಳಗಲಿ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರದೀಪ
ಭಾರತಕೆ ಬಳವಾಗಿ ಭವ್ಯ ಪ್ರದೀಪ
ಕಳೆಯುತ್ತಾ ತಾಪ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ತೈಪ
ಕಳೆಯುತ್ತಾ ತಾಪ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ತೈಪ
ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊತ್ತಿತೋ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ಮುಗಿಯಿತೋ ಮುಗಿಯಿತೋ ಶತಮಾನಗಳ ಶಾಪ
ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊತ್ತಿತೋ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ಹೊತ್ತಿತೋ.. ಹೊತ್ತಿತು…ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ಕನ್ನಡದ ದೀಪ……

Advertisements

ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್

£ÀªÀÄäzÀÄ FUÀ eÁÕ£ÁzsÁjvÀ ¸ÀªÀiÁdªÁUÀÄwÛzÉAiÀÄ0vÉ. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ M0zÀÄ UÀÄjAiÉÄ0zÀgÉ eÁÕ£ÀPÉÌ ¥ÁæzsÁ£Àå. J¯Áè GzÀåªÀÄUÀ½UÀÆ vÀ¼ÀºÀ¢AiÉÄ0zÀgÉ w½ªÉÃ. «±ÀéªÁå¦ ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ C¹ÛvÀé EgÀĪÀÅzÉà ¸ÁªÀðwæPÀ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ C¹Û¨sÁgÀzÀ ªÉÄïÉ. UÁæºÀPÀgÀÄ, ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ – J®ègÀÆ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°èAiÀÄ, MmÁÖgÉ CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èAiÀÄ, J¯Áè ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À£ÀÄß CjvÀªÀgÉà DVgÀĪÀÅzÀj0zÀ AiÀiÁgÀÆ AiÀiÁjUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ0w®è. »ÃUɯÁè ºÉüÀÄvÁÛgÉ, £ÀªÀÄä eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ºÀÄjAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ.

DzÀgÉ EzÀPÉÌ®è DzsÁgÀªÁVgÀĪÀ0xÀzÀÄ J0xÀ eÁÕ£À? £ÁªÀÅ E0zÀÄ eÁÕ£ÀªÉ0zÀÄ £À0©gÀĪÀÅzÀÆ, ºÁUÉ0zÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÆ ¤dªÁVAiÀÄÆ eÁÕ£ÀªÉÃ? EzɯÁè PÉêÀ® ªÀiÁ»w. EzÀÄ eÁÕ£ÀªÁUÀzÀÄ. F ªÀiÁ»wAiÀÄ°è PÁ¼ÉµÀÄÖ, d¼ÉîµÀÄÖ? J0§ÄzÀ£É߯Áè «0UÀr¹ «±Éèö¹ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÁUÀ G½AiÀÄĪÀ UÀnÖ PÁ¼ÀÄ §ºÀ¼À C¯Áà0±À. CzÀ£ÀÄß E£ÀÆß ªÀ0zÀjAiÀiÁr¹ £ÉÆÃrzÁUÀ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ E£ÀÆß PÀrªÉÄ. CzÉà «ªÉÃPÀ. AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÁVzÉ FUÀ «ªÉÃPÀ? J®ègÀÆ ¸À0¥ÀwÛ£À DgÁzsÀPÀgÁVgÀĪÁUÀ ¤dªÁzÀ «ªÉÃPÀ PÀnÖPÉÆ0qÀÄ AiÀiÁjUÉ K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ?

EzÀ£É߯Áè E°è ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÉÇ0zÀÄ0lÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÉÛ0lÄ ªÀµÀðUÀ¼À »0zÉ (1977) £ÀªÀÄä PÀ«, ªÀZÀ£ÀPÁgÀ, a0vÀ£À²Ã®, L. J. J¸ï C¢üPÁjAiÀiÁVzÀÝ qÁ. ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ £ÁªÀÅ JvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛzÉÝÃªÉ J0§ §UÉÎ DvÀ0PÀUÉÆ0qÀÄ M0zÀÄ ªÀZÀ£À §gÉ¢zÀÝgÀÄ. “ªÀZÀ£ÉÆÃzÁå£À” J0§ DzsÀĤPÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¸À0PÀ®£ÀzÀ°è CzÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVzÉ. CzÀ£ÉÆßâ £ÉÆÃr: CzÀÄ PÀ°AiÀÄÄUÀ PÁ® eÁÕ£ÀªÉÇà J0§ jÃwAiÀÄ°èzÉ.

«zÉå §0zÀÄ, «£ÀAiÀÄ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
§Ä¢Þ §0vÀÄ, ±ÀæzÉÞ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;

±ÀæzÉÞ §0vÀÄ, «ªÉÃZÀ£É ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
¸ÀªÀÄÈ¢Þ §0vÀÄ ¸À0¸ÀÌöÈw ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
±ÀjÃgÀ¸Áé¸ÀÜ÷å §0vÀÄ, avÀÛ ¸Áé¸ÀÜ÷å ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
¢ÃWÁðAiÀÄĵÀå §0vÀÄ, fêÀ£À ¸ÁégÀ¸Àå ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
¨ÉÆÃzsÀ£É §0vÀÄ, ¸ÁzsÀ£É ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
ªÀiÁvÀÄ §0vÀÄ, PÀÈwAiÀÄÄ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ;
¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀ §0zÀ,
¸ÀévÀ0vÀæ ¢üÃgÀ ¹zÉÞñÀégÀ ºÉÆÃzÀ!

ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ «ÃgÀ±ÉʪÀ ²ªÀ±ÀgÀt ªÀZÀ£ÀPÁgÀj0zÀ ¸ÉÆ0¥ÁV ¨É¼ÉzÀ, PÀ£ÀßqÀPÉÌà «²µÀתÁzÀ, ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è DzsÀĤPÀj0zÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁV ¨É¼É¬ÄvÀÄ. F PÉëÃvÀæzÀ°è ¢ÃWÀðPÁ® PÀȶ ªÀiÁr «¥sóÀÅ® ¸Á»vÀåzÀ ¥sÀ¸À®£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÀ°è qÁ. J¸ï. «. gÀ0UÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ. CªÀgÀ ªÀZÀ£À¸À0PÀ®£ÀªÁzÀ “gÀ0UÀ©£ÀߥÀ” PÉÌ 1965gÀ°è PÉÃ0zÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À §0vÀÄ. ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀ ªÀZÀ£ÉÆÃzÁå£À 1980 gÀ°è ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ©ü¯ÁégÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ0rvÀÄ. EªÀgÀ E£ÉÆß0zÀÄ ªÀZÀ£À ¸À0PÀ®£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ “ªÀZÀ£À £À0zÀ£À”.

qÁ. ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀ (1918 – 1994) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ AiÀÄ®§ÄVð vÁ®ÆèQ£À zÁå0¥ÀÅgÀzÀªÀgÀÄ. vÀ0zÉ PÀ°è£ÁxÀ ±Á¹Ûç, CdÓ ZÉ£ÀßPÀ«, §qÀvÀ£ÀzÀ PÀÄlÄ0§. DzÀgÉ ¸ÀĸÀ0¸ÀÌöÈvÀ ªÀÄ£ÉvÀ£À. PÁªÀå, ¥ÀÅgÁt, ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À ªÁvÁªÀgÀt. ºÀÄqÀÄUÀ£À Q«UÀ½UÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ E0xÀzÉà PÀ¯Á¥À. “eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ”, “±À§gÀ±À0PÀgÀ «¯Á¸À”, “¥Àæ¨sÀÄ°0UÀ °Ã¯É” ªÀÄÄ0vÁzÀ PÁªÀåUÀ¼À C¨sÁå¸À. ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ ¨Á®åzÀ¯Éèà PÁªÀåªÀÄÄTAiÀiÁzÀzÀÝgÀ°è D±ÀÑAiÀÄð«®è.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè DUÀ E£ÀÆß PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀ°®è. DV£ÀzÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁ0 DqÀ½vÀ. GzÀÄð«£ÀzÉà ¥Á槮å. CzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ«£À ¨sÁµÉ. PÀ£ÀßqÀ Q«UÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ §®Ä ªÉÄvÀÛUÉ. C®èzÉÃ, §®Ä ¸À¥Éà. C0xÀ ¥Àj¹ÜAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ G½zÀÄPÉÆ0rzÉÝà ºÉZÀÄÑ. PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀt E£ÀßµÀÄÖ vÀqÀªÁV¢ÝzÀÝgÉ PÀ£ÀßqÀ C°è ¸ÀvÉÛà ºÉÆÃUÀÄwÛvÉÆÛà K£ÉÆÃ. DzÀgÉ ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀzÀÄ ¸ÀvÀÛ÷é±Á° ªÀÄ£ÉvÀ£À. ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£Éßà ºÀÈzÀAiÀÄ ¸À0¥ÀÅlzÀ°è ¨sÀzÀæ¥Àr¹PÉÆ0qÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀÅ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀPÁÌV ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ ¸À0PÀ°à¹zÀgÀÄ. ¨ÉÃ0zÉæ, UÉÆÃPÁPï, ªÀiÁUÀ½, ªÀiÁ¤é, £ÀgÀ¹0ºÀ gÁªï ªÀÄÄ0vÁzÀªÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀgÀÄ.

¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÅgÀ f¯ÉèAiÀÄ D®ªÀÄnÖAiÀÄ°è, PÀ£ÁðlPÀzÀ UÁ0¢ü J0zÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀÝ ºÀqÉÃðPÀgï ªÀÄ0d¥Àà£ÀªÀgÀ D±ÀæªÀÄzÀ°è ¸Àé®à PÁ® EzÁÝUÀ, CªÀj0zÀ ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀ ªÀåQÛvÀé gÀÆ¥ÀÅUÉÆ0rvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ PÀlÄÖªÀ ¢ÃPÉë ªÀ»¹zÀ ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ PÀ«AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÁªÀå£ÁªÀÄ PÁªÁå£À0zÀ. ªÉÆzÀ® PÀªÀ£À ªÉÆUÁÎV CgÀ½vÀÄ. “dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ” ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¨É¼ÀPÀÄ PÀ0rvÀÄ.

¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ «zÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀqÉUÀt¸À°®è. ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À G¸Áä¤AiÀiÁ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ©. J. (¥ÀæxÀªÀÄ) ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁzÀgÀÄ. (1942). vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ºÀÄzÉÝ UÀ½¹zÀgÀÄ. (1944). ºÀ0vÀ ºÀ0vÀªÁV DqÀ½vÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄÄ0zÀĪÀjzÀÄ L. J. J¸ï zÀeÉðUÉ KjzÀgÀÄ. £Á£Á E¯ÁSÉUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. C£ÀĨsÀªÀ UÀ½¹zÀgÀÄ. zÀPÀëgÀÆ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀgÀÆ DVzÀÝ ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ ¸ÉêɬÄ0zÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆ0¢zÁUÀ (1974) PÁ«ÄðPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÁVzÀÝgÀÄ.

ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ0vÉ ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ G£ÀßvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°èzÀÄÝPÉÆ0qÉà ¸Á»vÀå PÀȶ ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ §0zÀªÀgÀÄ. ¨sÁµÁ ¸Á»vÁå¨sÁå¸À, ¸ÉêÉAiÀÄ°è ¸À0¥Á¢¹zÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ UÁæ¸À. EzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV «²µÀתÁV gÀÆ¥ÀÅUÉÆ0qÀ ¸Á»vÀå. PÀ£ÀßqÀzÀ eÉÆvÉUÉ GzÀÄð, »0¢, ¸À0¸ÀÌöÈvÀ, E0VèÃµï ¨sÁµÉUÀ¼À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÆß D¼ÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀ ¸ÁzsÀ£É C¸ÁzsÁgÀtªÁzÀzÀÄÝ. ¸ÉêÉAiÀÄ GzÀÝPÀÆÌ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ C£À0vÀgÀªÀÇ, CªÀgÀÄ PÀªÀ£À gÀZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà ¸ÁVzÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¨ÉÆnÖ£À gÀ0UÀªÀ°è EqÀÄvÁÛ §0zÀgÀÆ EªÀgÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À®Æè ªÀZÀ£ÀUÀ¼À®Æè ¸Á»vÀå ¸Ë0zÀAiÀÄðzÀ eÉÆvÉUÉ GzÉÆâÃzsÀPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÆ ºÀ©âgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. CªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ C«£Á¨sÁªÀ ¸À0§0zsÀ ºÉuÉzÀÄPÉÆ0rgÀĪÀÅzÉÆ0zÀÄ ¸ÁégÀ¸Àå. PÀ£ÀßqÀªÉà C®èzÉà E0Vèõï£À®Æè CªÀgÀÄ PÀÈw gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀ PÀªÀ£À ¸À0PÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ “d®¥ÁvÀ”, vÀgÀÄuÁ ±ÁæªÀt”, “ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆêÀgÀ”, “ºÁ¯Éݣɔ, “ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁUÀÄ” ªÀÄvÀÄÛ “ZÀgÀt”. “DvÁä¥Àðt” J0§ÄzÀÄ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ £ÁlPÀ. JgÀqÀÄ ¸À0¥ÀÅlUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ “±ÀgÀtZÀjvÁªÀÄÈvÀ” J0§ÄzÀÄ UÀzÀå PÀÈw. “ºÀqÉÃðPÀgï ªÀÄ0d¥Àà”, “¹zÀÞgÁªÀÄ” ªÀÄvÀÄÛ “«ÄeÁð UÁ°¨ï” fêÀ£À ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ.

ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåzÀ®Æè PÁªÁå£À0zÀjUÉ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ EvÀÄÛ. ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß CjwzÀÝ ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀÄ0¨Á RIJ PÉÆqÀĪÀ0xÀªÀÅ. “vÀÄ¥ÁàgÉÆnÖà UÉÃUÉÃUÉÔ J0zÀgÉ AiÀiÁªÀ ªÀÄUÀÄ vÁ£Éà PÀtÚgÀ½¸ÀĪÀÅ¢®è? eÉÆvÉUÉ CªÀgÀÄ “£ÁåAiÀÄ ¤tðAiÀÄ”, “§tÚzÀ NPÀĽ” J0§ E£ÉßgÀqÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÆß, ªÀÄvÀÆÛ JgÀqÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ.

“ªÀZÀ£ÉÆÃzÁå£À” L£ÀÆj¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¸À0PÀ®£À. “ªÀZÀ£À£À0zÀ£À”zÀ°è £Á£ÀÆgÉ¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ½ªÉ. “£À£ÀUÉ vÉÆÃjzÀ0vÉ §gÉzÀgÉ CzÀÄ gÀZÀ£É, ¤Ã£ÀÄ vÉÆÃj¹zÀ0vÉ §gÉzÀgÉ CzÀÄ ªÀZÀ£ÀªÀAiÀÄå” J0§ PÁªÁå£À0zÀgÀ ªÀiÁvÀÄ F ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ¸ÀĪÀåPÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀÄ M0zÉà zsÀªÀÄð. CzÀÄ fêÀ£À zsÀªÀÄð. CzÀgÀ°è §ºÀĪÀÄvÀUÀ½®è; M0zÉà ªÀÄvÀ. CzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀ. §ºÀÄ¥ÀxÀUÀ½®è, M0zÉà ¥ÀxÀ – ²ªÀ¥ÀxÀ. zÉʪÀ¨sÀQÛ C£À0vÀ ±ÀæzÉÞ – EzÀÄ EªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À wgÀļÀÄ. eÉÆvÉUÉ ªÀiÁVzÀ «ªÉÃPÀ GzÀÝPÀÆÌ ºÉƼÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

«ÃgÀ±ÉʪÀ ¸Á»vÀå ºÁUÀÆ zsÀªÀÄðzÀ°è ¥ÀÅgÁtÂPÀjUÉ C¥ÁgÀ ±ÀæzÉÞ¬ÄvÀÄÛ. CªÀgÀÄ “§¸ÀªÀ ¥ÀxÀ” ªÀÄvÀÄÛ “§¸ÀªÀ d£Àð¯ï” ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¥ÀæzsÁ£À ¸À0¥ÁzÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ E0VèöUÉ C£ÀĪÁ¢¹zÀ C®èªÀÄ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ “§¸ÀªÀ d£Àð¯ï” £À°è ¥ÀæPÀlªÁzÀªÀÅ. “¯ÉÆÃPÀªÁt” ¥ÀwæPÉUÁV CªÀgÀÄ PÉ®PÁ® ¸À0¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÆß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ “«±ÀéPÉÆñÀ,” ¥ÀjµÀwÛ£À PÀ£ÀßqÀ – PÀ£ÀßqÀ ¤WÀ0lÄ, ¸ÀgÉÆÃf¤ ªÀÄ»¶ ¸À«Äw, PÀ£ÀßqÀ UÀr ¸À«Äw, PÀ£ÀßqÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄÄ0vÁzÀªÀÅUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝ ¥ÀÅgÁtÂPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ «±Àé «zÁ央AiÀÄzÀ UËgÀªÀ r. °mï. ¥Àj±ÉÆâüvÀgÀÄ. gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ CªÀgÀÄ, UÀÄ®âUÁðzÀ°è ¸ÉÃjzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ (1647) CzsÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ.

“ªÀiÁw£À° ¤ªÀÄð®vÉ, PÀÈwAiÀÄ°è ¤±ÀÑ®vÉ, ªÀÈwÛAiÀÄ° ¸ÁwÛ÷éPÀvÉ, £ÀqÉ£ÀÄrAiÀÄ £ÉÊdvÉ, ¸ÀPÀ®gÀ° ¸ÀªÀÄ ªÀĪÀÄvÉ, ¸ÀÄR zÀÄBRzÀ°è ¸ÀªÀÄvÉ, ¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¤µÀÄ×gÀvÉ, PÀvÀðªÀå vÀvÀàgÀvÉ, ¸ÀzÁ ¸ÉêÁ¥ÀgÀvÉ – EzÀÄ CªÀ£À ZÀjvÉ” J0zÀÄ CªÀgÀÄ §gÉzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀÅgÁtÂPÀjUÉà C£Àé¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.