Category Archives: ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು

ಗಾದೆ

“ಕರ್ಕರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮರನ್ ಜಾಗಂಟಿ”

“ಆಡಿ ಪೊಂಕ್ ಅನ್ಸ್ ಕಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಆಡದೇ ಮೂಕ್ ಅನ್ಸ್ ಕಂಬುದ್ ಲೇಸು”

“ಊರಿಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುದ್ ಒಲಿಗೆ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಯುದ್”

“ಕುಪ್ಳನ್ ನಂಬ್ಕಂಡ್ ಕೊಳ್ಕಿ ನಟ್ರಂಬ್ರ್”

“ಹೆಡ್ದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಡ್ಗೆಗ್ ನೀರ್ ಹೊರ್ಸ್ತ್ರು”

“ಆಡಿ ತಪ್ಪುಕಾಗ ಓಡಿ ಸಿಕ್ಕುಕಾಗ”

“ಸಾರು ಉಕ್ಕಬಾರದು ಹೆಣ್ಣು ಸೊಕ್ಕಬಾರದು”.

ಅರಸನ ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲ .ದೈಯ್ಯದ ಕಾಟವಿಲ್ಲ..

“ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟ ಮಗ ಭಂಗಿ ನೆಟ್ಟ.!!”

“ಅಗಿದು ಉಣ್ಣು.ನಿಗಿದು ಮಲಗು”

“ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದರೂ ಭಾರ ಹೊರಲೆಂದೇ”

“ಕಂಚಿಗೆ ಹೋದರೂ ಮಂಚಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೇ ಕಾಲು”.

“ಊರು ಸುಟ್ಟರೂ ಹನುಮಪ್ಪ ಹೊರಗೆ”

Advertisements

ಗಾದೆಗಳು

 • ದುಂಬಿಗೂ ಹುವ್ವಿಗೂ ಸರಸವಿದ್ದಂತೆ
  • duMbigU huvvigU sarasaviddaMte
  • Literal: Its like the romance between the bee and the flower
  • Meaning: A win-win situation for the both

 

 • ಪಂಚಾಂಗ ಹೋದರೆ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಹೋದೀತೇ?
  • paMcaaMga hOdare nakShatravU hOdItE?
  • Literal: If the almanacks (pancaanga) are lost, do the stars go also?

 

 • ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಡೀ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ
  • makkaLu huTTida mEle taayige iDI baaLehaNNu tinnuva bhaagyavilla
  • Literal: when a child is born the mother doesn’t have the luck to have a whole banana fruit for herself(i.e, mother shares the food with her child)
  • Meaning: The sacrificial nature of mother is highligted here.

 

 • ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದರೆ ಬೆಳಗಾಗುವುದೇ?
  • kOLi kUgidare beLagaaguvudE?
  • Literal: will the day break by the crowing of the cock?

 

 • ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಕದಡಿದ ಹಾಗೆ
  • samudradalli iMgu kadaDida haage
  • Literal: its like asafoetida dissolved in the ocean

 

 • ಅಕ್ಕ ಸತ್ತರೆ ಅಮಾಸೆ ನಿಲ್ಲದು
  • akka sattare amaase nilladu
  • Literal: If elder sister dies the moon phase wouldn’t stop
  • Equivalent: time and tide wait for none

 

 • ಬಸವನ ಹಿಂದೆ ಬಾಲ
  • basavana hiMde baala
  • Literal: [He is like] tail behind a holy-ox
  • Equivalent: When crow flies her tail follows

 

 • ಮನೆ ದೂರವಾದರೆ ಮನ ದೂರವಲ್ಲ
  • mane dUravaadare mana dUravalla
  • Equivalent: Absence makes the heart grow fonder

 

 • ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬುದ್ದಿ ನೂರು ವರ್ಷದ ತನಕ
  • mUru varShada buddi nUru varShada tanaka
  • Literal: The demeanour [acquired] at 3 years of age [prevails] till death [=100 years of age]
  • Equivalent: habit is the second nature

 

 • ಹಲವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಹಾರುವಯ್ಯ ಕೆಟ್ಟ
  • halavu dEvarannu naMbi haruvayya keTTa
  • Literal: a brahmin[priest] clinged onto more than one Gods and ruined himself
  • Equivalent: You cannot serve two masters

 

 • ತಾನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ
  • taanu maaDuvudu uttama
  • Literal: doing all by self is [always] better
  • Equivalent: self done is welldone

 

 • ಕುಲಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ
  • kulakke naalige pramaaNa
  • Literal: ones tounge is a proof for ones family [mannerisms]
  • Equivalent: A mans’ tounge often speaketh a man

 

 • ಕೆಟ್ಟನಕ ಬುದ್ದಿ ಬಾರದು
  • keTTanaka buddi baaradu
  • Literal: till self ruin wisdom is far fetched
  • Equivalent: Misfortunes makes us wise

 

 • ಕಾಂಚಾಣಂ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ
  • kaaMcaaNaM kaarya siddhiH
  • Literal: money accomplishes tasks
  • Equivalent: Money makes many things

 

 • ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳಗೆ ನಂಟು ಹುಳಿ ಮೆಣಸಿಗೆ ನಂಟು
  • kaLLa kaLLage naMTu huLi meNasige naMTu
  • Literal: The bond between two thiefs is like the bond between tamarind and pepper
  • Equivalent: Tell me the company you keep, and I’ll tell you what you are

 

 • ಕಂಡದ್ದಾಡಿದರೆ ಕೆಂಡದಂತಾ ಕ್ವಾಪ
  • kaMDaddaaDidare keMDadaMtaa kvaapa
  • Literal: a event said(revealed) as it is makes one see red(live coal)
  • Equivalent: Truth produces hatred

 

 • ಕಡ ಹುಟ್ಟಿ ಬಡವ ಕೆಟ್ಟ
  • kaDa huTTi baDava keTTa
  • Literal: loan yielded up [to the poor] and the poorman is ruined
  • Equivalent: Debt is the worst poverty

 

 • ಆಪತ್ತಿಗೆ ಹರಕೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮರೆವು
  • aapattige harake saMpattige marevu
  • Literal: vows made in crisis are forgotten in affluence
  • Equivalent: Vows made in storm are forgotten in calms

 

 • ಅರಸನ ಮಾನ ಅರಸನಿಗೆ ಅಗಸನ ಮಾನ ಅಗಸನಿಗೆ
  • arasana maana arasanige agasana maana agasanige
  • Literal: a King’s honour is [dearer] to a King, a washerman’s honour is [dearer] to a washerman.
  • Equivalent: Everything has its own worth

 

 • ಅರಸನ ಕಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು
  • arasana kaMDa haagaayitu sEve maaDida haagaayitu
  • Literal: I paid a visit to his Majesty, [is equivalent to] I served his Majesty.
  • Equivalent: To kill two birds with one shot

 

 • ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕೆ
  • aMgai huNNige kannaDi bEke
  • Literal: Does one need a mirror to locate a sore on one’s palm.
  • Equivalent: clear as crystal

 

 • ಓದಿದವನಿಗೆ ಓಣಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
  • Odidavanige ONi kaaNalilla
  • Literal: The educated didn’t see the bylanes
  • Equivalent: All work and no play makes Jack a dull boy

 

 • ಕಷ್ಟಕ್ಕಾದವನೇ ನೆಂಟ
  • kaShTakkaadavanE neMTa
  • Literal: One who lends help in adversity is a true relative
  • Equivalent: a friend in need is friend indeed

 

 • ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತೆ ಸಾಗೀತೇ
  • ciMte maaDidare saMte saagItE
  • Equivalent: a pound of care will not pay an ounce of debt

 

 • ಬರಿಗೈಯವರ ಬಡಿವಾರ ಬಹಳ
  • barigaiyavara baDivaara bahaLa
  • Literal: empty fellows boasts of themselves a lot.
  • Equivalent: a empty vessel makes much noise

 

 • ಹಸಿದವರಿಗೆ ಹಳಿಸಿದ್ದೇ ಪಾವನ
  • hasidavarige haLisiddE paavana
  • Literal: The hungry perceive the stale food as pure [food offered to Gods]
  • Equivalent: hunger makes hard beans soft

 

 • ಆಕಳು ಕಪ್ಪಾದರೆ ಹಾಲು ಕಪ್ಪೇ?
  • aakaLu kappaadare haalu kappE?
  • Literal: Will the milk be black because the cow is so?

 

 • ಬೀದೀಲಿ ಹೋಗೋ ಮಾರೀನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಂಗೆ
  • bIdIli hOgO maarIna manege karedaMge
  • Literal: Its like inviting a street going demongodess to the house
  • Meaning: inviting an uncalled for trouble

 

 • ಕುಂಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಒದ್ದರೆ ದವಡೆ ಹಲ್ಲು ಉದುರಿದೊ
  • kuMDi myaale oddare davaDe hallu udurido
  • Literal: if hit on the bum, the molar teeth dropped off [the mouth].
  • Meaning: This is a dig on those who knowingly try to relate unrelated things for their own gains

 

 • ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡಿಯಬೇಕು, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು
  • kaalakke takkaMte naDiyabEku, taaLakke takkaMte kuNiyabEku
  • Literal: [we] should walk according to the times and [we] should dance according to the tunes
  • Meaning: one should change with time, mould oneself according to the circumstances

 

 • ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಉಗುಳೇ ಜಾಸ್ತಿ
  • aacaaryarige maMtrakkiMta uguLE jaasti
  • Literal: The priest[‘s recital] has got more spit than the chant.
  • Meaning: This is said of people whose actions do not match their claims.

 

 • ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಬೇಡ
  • anna haakida manege kanna haakabEDa
  • Literal: don’t plunder the house which has fed you [rice(food)]
  • Equivalent: don’t bite the hand that feeds you.

 

 • ಕಳ್ಳನ ನಂಬಿದ್ರು ಕುಳ್ಳನ ನಂಬಬೇಡ
  • kaLLana naMbidru kuLLana naMbabEDa
  • Literal: though you trust a theif, don’t trust a short fellow
  • Meaning: you could trust a thief but never trust short people.

 

 • ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ
  • naari munidare maari
  • Literal: a women, if displeased is a demongodess
  • Meaning: women would become a demongodess[A godess who slays evilspirits] if you mess with them.

 

 • ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ, ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ
  • olidare naari, munidare maari
  • Literal: [a women], if pleased is a gentlewoman, [a woman], if angry [with you] is a mortal demongodess.

 

 • ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅರಸಾಗಿ ಉಣ್ಣು
  • aaLaagi duDi arasaagi uNNu
  • Literal: work like a slave, dine like a king
  • Meaning: hard work is a stepping stone to success

 

 • ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ
  • maMgana kaiyalli maaNikya koTTa haage
  • Literal: Its like giving(placing) a gem in monkey’s hand
  • Meaning: Its used when authority or power is entrusted to a person, who can’t justify it.

 

 • ಸಂತೋಷಂ ಸಂಗಂ ಬಲಂ
  • saMtOShaM saMgaM balaM
  • Meaning: being joyful is half one’s strength.
  • Comment: By being joyful(=optimistic) one can draw strength from even adverse circumstances.

 

 • ಉಟ್ಟರೆ ತೊಟ್ಟರೆ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಚಂದ
  • uTTare toTTare puTTakka caMda
  • Literal: if worn [dress], if put on [makeup], the little of the sisters is a beau
  • Meaning: average looks would be enhanced if properly dressed

 

 • ಕೊಂದವನ ಪಾಪ ಕತ್ತಿ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಉಂಟೇ?
  • koMdavana paapa katti maaDidavanige uMTE?
  • Literal: The sin of a killer, will it be for the sword maker?

 

 • ಅಂಗಡೀಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಉಂಟು, ಅಳಿಮಯ್ಯನ ಅಂಗುಳದೇಲಿ ಹುಣ್ಣು/ಶನಿ
  • aMgaDiyalli aShTU uMTu, aLimayyana aMguLadalli huNNu/Sani
  • Literal: there is everything in the shop, there is sore/ill-luck in son-in-law’s palate.

 

 • ಒಳ್ಳಿದ ಎತ್ತಿ ಹೊಲ್ಲವ ತಳ್ಳು
  • oLLida etti hollava taLLu
  • Literal: take away the good and push away the bad
  • Meaning: take only the good leaving behind the bad

 

 • ಮಾತು ಹೆಚ್ಚಿ ಮನೆ ಕೆಟ್ಟಿತು, ಬಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿ ಹೊಲ ಕೆಟ್ಟಿತು
  • maatu hecchi mane keTTitu, bittu hecchi hola keTTitu
  • Literal: more chatter ruined the house, more seeds ruined the [paddy] field

 

 • ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಕಳಿಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ನಂತೆ
  • ajjanige mommaga aakaLike kalisidnaMte
  • Literal: Its like the grandchild teaching the grandfather how to yawn.
  • Meaning: an experienced person does not need advice on how to go about doing things.

 

 • ತಾನು ಹಿಡಿದ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಕಾಲು
  • taanu hiDida molakke mUrE kaalu
  • Literal: [For] the hare I have caught has only three legs.
  • Meaning: Some people become dogmatic and argue that the most absurd is the most reasonable. We should be prepared to accept the weakness of our argument and be ready to learn from others.

 

 • ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ತುಪ್ಪದಾಗೆ ಬಿತ್ತು
  • roTTi muridu tuppadaage bittu
  • Literal: [when] bread [is] torn [it slipped] and fell into the clarified butter.
  • Meaning: When fortune smiles on somebody, even the unfavourable things turn out to be useful.

 

 • ಆಗುವುದೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ
  • aaguvudellaa oLLEdakke
  • Literal: all that happens is for [our own] good.
  • Meaning: normally used for comforting someone. this implies, we should accept what befalls on us with a positive attitude, worrying about it unnecessarily serves no purpose.

 

 • ತಾಳಿದವ ಬಾಳಿಯಾನು
  • taaLidavanu baaLiyaanu
  • Literal: he who waits(endures) may live [well]
  • Meaning: patience pays, typically used in situations where one has messed up something by hurrying it over
  • Equivalent: Patience overcomes mountains

 

 • ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ಹಾಲಲ್ಲ
  • beLLagiruvudellaa haalalla
  • Literal: all that is white is not milk
  • Equivalent: all that glitters is not gold

 

 • ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗದು
  • huTTu guNa suTTarU hOgadu
  • Literal: the virtue [that one has] by birth, even if [he is] cremated won’t go(leave him)
  • Meaning: This proverb is used to indicate that a evil present in a person by attributing it to be have been engrained in him
  • Equivalent: what is bred in bone will never be out of flesh

 

 • ಬೀಸೋ ದೊಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು
  • bIsO doNNe tappisikoMDare nUru varSha aayassu
  • Literal: if [we] escape a swinging cudgel, [we] could last(age) hundread years
  • Meaning: It describes a situation where one utters, I just need to get out of this mess and the rest I would handle it

 

 • ನವಿಲನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಂಬೂತ ಗರಿಗೆದರಿತು
  • navilannu nODi kembuta gari gedaritu
  • Literal: seeing the peacock [dance], a rooster spread its wings.
  • Usage: Those who try to imitate people of talent and beauty, not having either of them, are ridiculed like this.

 

 • ಓದಿ ಓದಿ ಮರುಳಾದ ಕೂಚು ಭಟ್ಟ
  • Odi Odi maruLaada kUchu bhaTTa
  • Literal: Mr.KUchu-BhaTTa, read on and on and [eventually he] got stupid.
  • Meaning: with no physical activity whatsoever, Mr.BhaTTa confined to a corner place [kUchu/ಕೂಚು] for the purpose of extensive study just got theoritical stupidity insted of any useful practical knowledge.
  • Equivalent: all work and no play makes Jack a dull boy.

 

 • ಓದಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೂಚು ಭಟ್ಟ
  • Odi keTTa kUcu bhaTTa
  • Literal: Mr.kUcu-bhaTTa is ruined by reading(i.e., reading heigher philosophies)
  • Equivalent: I was born intelligent, but education ruined me

 

 • ಒಲ್ಲದ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು
  • ollada gaMDanige mosaralli kallu
  • Literal: a disagreeable husband [finds] stones in the yoghurt [served].
  • Equivalent: faults are thick when the love is thin.

 

 • ಪಾಪಿ ಸಮುದ್ರ ಹೊಕ್ಕರೂ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದು ನೀರು
  • paapi samudra hokkarU moNakaaludda nIru
  • Literal: though Mr.Pitiable enters the ocean, [for him] water [level] is of knee height.
  • Usage: this is said of unlucky fellow for whom nothing seems to work fine.

 

 • ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಶನೇಶ್ವರನ ಕಾಟ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ
  • raamESvarakke hOdarU SanEhvarana kaaTa tappalilla.
  • Literal: though [I] went to Rameshwar (a holy city in India) the Saneshwar (Saturn, the god of misfortune) didn’t stop bothering me.
  • Usage: this is said of people who always run out of luck in whatever they do. a visit to holy places often arrests the bad luck except for those unfortunate souls referred to in this proverb.

 

 • ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡು
  • saavira suLLu hELi oMdu maDuve maaDu
  • Literal: say thousand lies and do(perform) a wedding.
  • Meaning: let a good deed be accomplished by hook or by crook.

 

 • ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ
  • sankaTa baMdaaga veMkaTaramaNa
  • Literal: when problem comes [seek] a problem solver god.
  • Usage: this is said of those who have no true faith or belief but act out for convenience and benefits.

 

 • ಶಿವಪೂಜೆ ಮಧ್ಯೆ ಕರಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ
  • shiva pUje madhye karaDi biTTa hAge
  • Literal: Its like letting a bear in the middle of a religious observance(worship of shiva).
  • Usage: this is said when bungling idiots intrude when they should not.

 

 • ಶಿವಪೂಜೆ ಮಧ್ಯೆ ಕರಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ
  • shiva pUje madhye karaDige biTTa hAge
  • Literal: Its like, In a shiva pooja [preparation] the idol [itself] is left out
  • Meaning: any task cannot be carried out without the indispensable essentials.
  • History: Lingayats, a south indian community in India, wear a string around their body that has a small Linga, called KaraDige [a material effigy that is worshipped as god shiva], tied to it. this adage says that the Shiva Puje(worship of god) cannot go on if you forget the karadige, not withstanding all else you may have done in preparation.

 

 • ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕದು
  • tuMbida koDa tuLukadu
  • Literal: a filled [upto the rim] pot splashes not
  • Usage: this is said to contrast the unassuming good guys against the shallow showoffs.
  • Equivalent: Deep rivers move in silence, shallow brooks are noisy

 

 • ಉಂಡೂ ಹೋದ ಕೊಂಡೂ ಹೋದ
  • uMDU hOda, koMDU hOda
  • Literal: he dined too and stole too
  • Usage: this is said of a guy who snatches the hand if a finger is offered.

 

 • ಊರಿಗೊಬ್ಬಳೇ ಪದ್ಮಾವತಿ
  • UrigobbaLE padmaavati
  • Literal: only one beauty for the [entire] town.
  • Usage: this is a put down of leaders of mediocre groups.

 

 • ಕಮಟು ಕೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜಿಗುಟು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಗಂಟು.
  • kaMaTu kobbarigU jiguTu bellakkU gaMTu
  • Literal: a knot [between] the foul-smelling [coconut] kernel and sticky crude-sugar.
  • Usage: this is said in reference to the two desparate things coming together to serve a selfish purpose.

 

 • ಕಿವುಡನ ಕಿವೀಲಿ ಶಂಖ ಊದಿದಂತೆ
  • kivuDana kivIli(=kiviyalli) SaMKa UdidaMte
  • Literal: Its like blowing a conch in the ears of the deaf.
  • Meaning: this refers to someone in authority who doesn’t heed to your complaints

 

 • ಕಳ್ಳ ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ಹೂಪತ್ರೆ ದಂಡ
  • kaLLa SivapUjege hUpatre daMDa
  • Literal: a sham worship is a waste of flowers and leaves
  • Meaning: for a true worship of gods, it is not the external paraphernalia that is as important as devotion

 

 • ದರಿದ್ರನ ಮದುವೆಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ
  • daridrana maduvege aalikallu maLe
  • Literal: in the wedding of a Mr.Damned, [the heaven showered] a hailstorm.

 

 • ಕಳ್ಳಗೆ ಚೇಳು ಬಡಿದ ಹಾಗೆ
  • kaLLage cELu baDIda haage
  • Literal: Its like a thief, stung by a scorpion.
  • Meaning: someone who is doing unlawful activities cannot seek help even if he is really victimized

 

ಗಾದೆಗಳು-Y

 • ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಯಾರು ಅಜವಾನ ತಿಂತಾರೆ.
  • yAra hoTTe nOvige yAru ajavAna tiMtAre.
  • Literal: For one’s stomach ache who else [but himself] would eat Ajwain [seeds]?
  • Meaning: One has to endure his own pain (In adverse circumstances, a person has to help himself).
  • Note: ಅಜವಾನ = Ajwain

 

 • ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟಿಯ? ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬದುಕು
  • yAra mAtu kELi yAke keTTIya? nanna mAtu kELi baduku
  • Literal: why do you ruin yourself by relying on others words? rely on my word and survive[and prosper].

 

 • ಯಾವ ಚಿಂತೇನೂ ಮಾಡದೋನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಗಂಡಿದ್ದೂ ಮುಂಡೆ
  • yAva ciMtEnU maaDadOna heMDti gaMDiddU muMDe
  • Literal: the wife of a person who never worries is a married widow.
  • Meaning: a wife would lead a life of a widow if her husband is unconcerned with life’s bare necessities/essentials.

 

 • ಯಾವ ಹುತ್ತದೇಲಿ ಯಾವ ಹಾವಿದೆಯೊ
  • yAva huttadEli yAva hAvideyo
  • Literal: who knows, what pit/den has got what [type of] snake?

 

 • ಯಾವ ಕಾಲ ತಪ್ಪಿದರೂ ಸಾವು ಕಾಲ ತಪ್ಪದು.
  • yAva kAla tappidarU sAvu kAla tappadu
  • Literal: [any] time/s may miss but death misses not its time
  • Meaning: death is a truth in ones life.

 

 • ಯುದ್ಧಕಾಲದೇಲಿ ಕತ್ತಿ ವರುಸೆ ಕಲ್ತಂತೆ
  • yuddhakAladEli katti varuse kaltaMte
  • Literal: its like learning the art of sword fighting during wartime

 

 • ಯುಕ್ತಿಯ ಮಾತು ಮಕ್ಕಳಿಂದಾದರೂ ತಿಳುಕೊ.
  • yuktiya mAtu makkaLiMdAdarU tiLuko
  • Literal: words of wisdom should be learnt even from kids

 

 • ಯೋಗ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಭೋಗ
  • yOga iddaShTE bhOga
  • Literal: As the luck favours, so does the joy.

 

 • ಯೋಗಿ ತಂದದ್ದು ಯೋಗಿಗೆ, ಭೋಗಿ ತಂದದ್ದು ಭೋಗಿಗೆ
  • yOgi taMdaddu yOgige, bhOgi taMdaddu bhOgige
  • Literal: Whatever a saint begot is for saintly means. Whatever a wordly man begot is for wordly means.

 

 • ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಿಯದ ದೊರೆ ರೋಗ ಅರಿಯದ ವೈದ್ಯ ಒಂದೇ
  • yOgyate ariyada dore rOga ariyada vaidya oMdE
  • Literal: a leader who can’t understand the worth of his subject and a doctor who can’t understand the health of his patient are one and the same.

 

 • ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಯಸಿದಂತೆ
  • yaarU illada Urige hOgi nIru majjige bayasidaMte
  • Literal: Its like travelling to a foreign land [with no relatives] and longing for fresh buttermilk.

 

 • ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಜೋಗಪ್ಪ ಅಂದ
  • yaarU illada manege naanu jOgappa aMda
  • Literal: he said, I am like a wandering saint to a ownerless house [i.e., each day I would drop in to take care of the housewidow].

 

 • ಯಾರದೋ ದುಡ್ಡು; ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ
  • yaaradO duDDu; ellammana jaatre
  • Literal: have a holy trip[attend the Godess Ellamma’s holy carnival] on someone else’s money.

 

 • ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ
  • yathaa raaja tathaa prajaa
  • Literal: As the king is, so are his subjects.

ಗಾದೆಗಳು-V

 • ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಾರ ಆದ್ರೇನು?; ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾರಾದ್ರೇನು? (ಪಾರ = ತೀರ) (ವಾರ = ದಿನ)
  • vyavahArakke yAva vAra AdREnu? vyApArakke yAva pAra AdREnu?
  • Literal: For a business how does it matter what day of the week it is? For a trade how does it matter on what shore it is?

 

 • ವಾಲಾಡು ಗೊಂಬೆ ವಾಲಾಡು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ತೇಲಾಡು
  • vAlADu goMbe vAlADu nIrige biddare tElADu
  • Literal: sway baby sway, if you fall to water then wave(move in a wavy pattern)
  • Meaning: mould yourself according to the circumstances, in the wind(i.e., in favourable circumstances) sway backwards and forwards (i.e., go with the wind), in the water(i.e., in adversity) sway rising and falling in a wavelike pattern (i.e., go easy).

 

 • ವಲ್ಲದ ಹಸ ಉಣ್ಣದ ಕರ
  • vallada hasa uNNada kara
  • Literal: the cow is averse to feed [milk], the calf is averse to feed on [milk].

 

 • ವನ ಹಣ್ಣಾಯ್ತು ಗಿಣೀ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಾಯ್ತು
  • vana haNNAytu giNiya baayi huNNAytu
  • Literal: the garden bore fruits and the parrot’s mouth bore ulcers

ಗಾದೆಗಳು-U

 • ಊರು ಸುಟ್ಟರೂ ಹನುಮಪ್ಪ ಹೊರಗೆ
  • Uru suTTarU hanumappa horage
  • Literal: though the whole town [lanka] is burnt [down], Mr.Hanuman is afar(away at a safe distance)
  • Meaning: This is said of a person who doesn’t take the responsibility/stand where he is ought to [esp. when a crisis(burning issue) demands his intervention]

 

 • ಉಣ್ಣುವಾಗ ಉಡುವಾಗ ಊರೆಲ್ಲ ನೆಂಟರು
  • uNNuvaaga uDuvaaga Urella neMTaru
  • Literal: when [one is] dining, when [one is] clothing, [one has] relatives all across the town.
  • Meaning: when one is furnished with riches, There is no dearth of relatives to him.

 

 • ಉಪಕಾರಕ್ಕೋಗಿ ಉಪದ್ರ ಬಂತು
  • upakArakkOgi upadra baMtu
  • Literal: went to help out and got the bother.

 

 • ಉಪವಾಸ ಇರಬಹುದು ಉಪದ್ರ ತಾಳಲಾಗದು
  • upavAsa irabahudu upadra tALalAgadu
  • Literal: one can fast [with ease], but can’t bear the bother

 

 • ಉರಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉಪ್ಪು ತುಂಬಿಸಿದಂಗೆ
  • urida hoTTege uppu tumbisidaMge
  • Literal: its like filling the wounded stomach with salt

 

 • ಊರಿಗೆ ಹಂದಿಯಿರಬೇಕು, ಕೇರಿಗೆ ನಿಂದಕನಿರಬೇಕು
  • Urige haMdiyirabEku, kErige niMdakanirabEku
  • Literal: a town has to have pigs, a colony has to have a reproacher

 

 • ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನ.
  • UTkke illada uppinakaayi, maNNige samaana
  • Literal: pickle which is not available during a meal, is like mud
  • Usage: Usability of a product is always linked to a specific circumstances. If someone/something is unavailable when they/it is needed or being used most of the times, then its not of any use. It is meant for people who have talent and dont make use of it when its needed.

 

 • ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತೆ
  • uriyuva beMkige tuppa suridaMte
  • Literal: Its like pouring ghee(fuel) to the raging fire.
  • Meaning: When a person is already angry the anger is aggravated by indiscreet words.
  • Equivalent: to add insult to the injury
  • Equivalent: Adding fule to the fire

 

ಗಾದೆಗಳು-T

 • ತಿಂದ್ಕಂಡು ತಿಂದ್ಕಂಡು ತಿರ್ಗಾಡುಮೆ(=ನಾ ಬರೀ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಉಂಡುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವೆ) ನನ್‍ಮೇಲ್ ಕ್ವಾಪ ನಿನ್‍ಗ್ಯಾಕಮ್ಮಿ
  • tiMdkaMDu tiMdkaMDu tirgaaDume(=naa barI tiMdukoMDu uMDukoMDu tirugaaDuve) nan^mEl kvaapa nin^gyaakammi
  • Meaning: This is said of a do-nothing, who eats heavily and loaf around with out doing any work, but who shouts/angry on others(family Members) who actually toil to make a living

 

 • ತಲೆ ತಲೆಗು ಪಟ್ಟ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟ
  • tale talegu paTTa hoTTege illade keTTa
  • Meaning: Every one are the heads but no one is capable

 

 • ತಾಯಿ ಸೂಳೆ ಮಗಳು ಸೂಳೆ ದೇವರ ಬಾನ ಹೊರೊರು ಯಾರು?
  • taayi sULe magaLu sULe dEvara baana hororu yaaru?
  • Literal: mother is a whore, daughter is a whore, who will carry/bear the rice offered to god?
  • Meaning: Neither you want to do the job nor want to allow me, then how job can get done?

 

 • ತಬ್ಬಲಿ ತಲೆ ಬೊಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆನೆಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಂತು
  • tabbali tale bOlisikoMDare aanekallu maLe baMtu
  • Literal: if an orphan shaves his head off, the heaven showered hailstones.

 

 • ತನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಬಾಳಲಾರದವ ಪರೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಾನೆಯೆ?
  • tannUralli bALalAradava parUrinalli bALAne?
  • Literal: one who can’t live in his native land, can he [ever live] in a foreign land?

 

 • ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ರಂಗ ಪರ ಊರಿಗೆ ಮಂಗ
  • tanna Urige raMga para Urige maMga
  • Literal: in homeland he is a charming god (Ranga), in a foreign land he is a monkey.

 

 • ತಲೆ ತಟ್ಟಿ ನೆಲ ನೋಡಿ ನಡೆ
  • tale taTTi nela nODi naDe
  • Literal: pat the head, watch the track and [start to] walk [forward]
  • Equivalent: think before you leap

 

 • ತಲೆಯವನ ಮಾತು, ಮುಂದುಕ್ ಉಪ್ಪು ಹಿಂದುಕ್ ಬೆಲ್ಲ
  • taleyavana maatu, muMduk uppu hiMduk bella
  • Literal: advice of a level-headed, at first [tastes like] salt, at last [tastes like] sugar.

 

 • ತೊರೆ ನೀರು ಇದ್ದರೂ ಬಾವಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು
  • tore nIru iddarU baavi nIru heccu
  • Literal: Though we have access to lake water, watersource in our own frontyard is dearer.

 

 • ತಾಯ ಹಳಿದರೂ ನೀರ ಹಳಿಯ ಬೇಡ
  • taaya haLidarU nIra haLiya bEDa
  • Literal: In case, [you have to scorn,] scorn the mother, never [scorn] the water (the source of life)

 

 • ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗಣ ಕೂಸಾದರೂ ಅತ್ತ ಹೊರತು ಹಾಲು ಕೊಡರು.
  • toTTila oLagaNa kUsu aadarU atta horatu haalu koDaru
  • Literal: Though [she is] a baby confined to the cradle, without crying people won’t give(feed) milk [to her].
  • Meaning: Without asking, help wouldn’t be forthcoming, even from well-wishers.

ಗಾದೆಗಳು-S

 • ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸೊನ್ನೆಗೆ
  • sonneyiMda sonnege
  • Literal: from nothing to nothing
  • Meaning: the world/universe we see all around us has come into existance out of nothing and it eventually would be absorbed into nothing (a buddhist philosophy)

 

 • ಸುಳ್ಳನ ಸಂಗ ಕೆಸರೊಳಗೆ ಮುಳ್ಳು ತುಳಿದಂತೆ
  • suLLana saMga kesaroLage muLLu tuLidaMte
  • Literal: the company of the wicked is like stepping on a thorn in the marsh

 

 • ಸತ್ಯಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಜಯವಿಲ್ಲ
  • satyake saavilla, suLLige jayavilla
  • Literal: truth dies not, lie wins(prevails) not.
  • Meaning: Truth always(/eventually) triumps and lie never prevails

 

 • ಶುಭ ನುಡಿಯೋ ಸೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಬೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲೊ ಮಾವ ಅಂದ
  • shubha nuDiyO sOma aMdre gUbe kaaNistallo maava aMda
  • Literal: when asked to say something auspicious, Mr. Soma said, uncle, an owl (inauspicious thing) showed up.
  • Meaning: When asked to say somethings good, never openup with an unwanted dialogs

 

 • ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೆಣ್ತಿ ಮುಂಡೇನೂ ಅಲ್ಲ ಮುತ್ತೈದೆನೂ ಅಲ್ಲ.
  • sanyaasi heNti muMDEnU alla muttaidenU alla
  • Literal: saint’s wife is not a spouse nor a widow

 

 • ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಾಗರ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಪಟ್ಣ
  • saMsAra annOdu sAgara hoTTe annOdu paTNa
  • Literal: family/world/life is a oceanic city (ocean like metropolis), stomach is a city (river like city).

 

 • ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಾಗರದ ಹೊಳೆ ಈಜ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಎದೆಯುದ್ದ.
  • saMsAra annOdu sAgarada hoLe Ija ballavanige edeyuddu
  • Literal: life is an ocean, for the one who can swim through it, it’s of chest height.

 

 • ಸಂಸಾರ ಗುಟ್ಟು ರೋಗ ರಟ್ಟು
  • saMsAra guTTu rOga raTTu
  • Literal: life’s secrets [once] revealed is a disease. I.e., should be careful in not revealing it.

 

 • ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ
  • saMsAra sAgara avasarakke yArU illa
  • Literal1: [he has] a oceanic family(bigfamily) and [he has] none in a desperate hurry.
  • Literal2: [we live in] a oceanic world/life, [we have] nobody [to help us] in our desperate times.

 

 • ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ, ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು
  • saMsAra sAgara, IsabEku iddu jaisabEku
  • Literal: life is an ocean, swim it and win it throughout.

 

 • ಸಂಸಾರಿ ಸಾವಾಸ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಟ್ಟ
  • saMsAri sAvAsa mADi sanyAsi keTTa
  • Literal: a saint got associated with a family man and ruined his cause.

 

 • ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಯಾತರ ಕಳವಳ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ್ದೊಂದೇ ಕಳವಳ.
  • sanyAsige yAtara kaLavaLa aMdre annaddoMdE kaLavaLa
  • Literal: what makes a saint anxious? only food makes him so.

 

 • ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅತ್ತರೆ ಅತ್ತವರು ಸಾಯರೇ?
  • sattavarige attarE attavaru sAyarE?
  • Literal: if one cries for the dead, one who cried, does he not die himself.

 

 • ಸಿರಿ ಸೋಂಕಿದವರ ಪರಿ ಬೇರೆ
  • siri sOMkidavara pari bEre
  • Literal: ones ways are different, if afflicted with riches

 

 • ಸೊಸೆಗೆ ಮನೆವಾಸ, ಅತ್ತೆಗೆ ಪರವಾಸ
  • sosege manevAsa, attege paravAsa
  • Literal: Daughter-in-law stay in [home], Mother-in-law stay away [from home].

 

 • ಸೊತಂತ್ರ ಹೋಗಿ ಅತಂತ್ರ ಆಯ್ತು.
  • sotaMtra hOgi ataMtra aaytu
  • Literal: freedom eased off and chaos ensued.

 

 • ಸ್ತ್ರೀರೂಪವೇ ರೂಪ ಶೃಂಗಾರವೇ ರಸ
  • strI rUpavE rUpa SRuMgAravE rasa
  • Literal: Feminity is the beauty, amorousness is the savour

 

 • ಸುಖೀವಂತ್ಗೆ ದುಕ್ಕ ಹೇಳುವತ್ಗೆ ಅಳೂದು ಬುಟ್ಬುಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊ ಅಂದನಂತೆ
  • suKIvaMtge dukka hELuvatge aLUdu buTbuTTu nanna kUDko aMdanaMte
  • Literal: when she shared her troubles with a well off entity, he asked her to shed tears and be his paramour.

 

 • ಸುಖದ ಮೇಲೆ ದುಃಖ, ದುಃಖದ ಮೇಲೆ ಸುಖ
  • suKada mEle duHKa, duHkada mEle suKa
  • Literal: happiness follows sorrow and sorrow follows happiness.
  • Meaning: Life is a cycle where happiness follows sorrow and viceversa.

 

 • ಸುಳ್ಳೂ ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಿಜದ ನೆತ್ತಿಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು
  • suLLu hELidrU nijada netti mEle hoDedaMge hELabEku
  • Literal: Though you tell a lie, it should be like striking a [vigorous] blow on top of the truth’s head
  • Meaning: In case [you have got to lie and] you lie, make sure that the lie delivers a death blow to the truth and prevails.

 

 • ಸುಳ್ಳು ದೇವರಿಗೆ ಕಳ್ಳ ಪೂಜಾರಿ.
  • suLLu dEvarige kaLLa pUjAri
  • Literal: for a god that is a sham, [There is] a priest who is a robber.

 

 • ಸುಸಾರಕ್ಕೆ (=ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ) ಬಸುರಾಗಿವ್ನಿ ಮಿಸುಕಬೇಡ ಗಂಡಯ್ಯ
  • susArakke (=aparUpakke) basurAgivni misukabEDa gaMDayya
  • Literal: By chance I am pregnant so don’t-move(freeze/don’t bother me) my husband.

 

 • ಸ್ವಧರ್ಮ ತಪ್ಪುದ್ರೂ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಬಾರ್‍ದು
  • svadharma tappudrU adharma mADabARdu
  • Literal: Even though ones own cause is lost, one shouldn’t [go astray and] do the unrighteousness.

 

 • ಸ್ವರ್ಗವೂ ತಪ್ಪಿತು ದುರ್ಗವೂ ತಪ್ಪಿತು
  • svargavU tappitu durgavU tappitu
  • Literal: lost fortress too and lost heaven too
  • Meaning: nither I held on to the fortified city to enjoy it further, nor I died in the battlefield to enjoy the riches of heaven.

 

 • ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎತ್ತ ಹೋದ್ರೇನ ?
  • satta mEle etta hOdrEna ?
  • Literal: After death, how does it matter where one goes?

 

 • ಸತ್ತ ಕೋಳಿ ಬತ್ತ ಮುಕ್ಕುತ್ತದೇ?
  • satta kOLi batta mukkuttadE?
  • Literal: Can a dead hen feed on grains?

 

 • ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು
  • saala maaDiyaadarU tuppa tinnu
  • Literal: even if by borrowing money eat/have ghee (enjoy comforts).
  • Meaning: One should enjoy the comforts of this life in time (materialistic philosophy of Charvaka, i.e., Ones aim of life should be to acquire joy/happiness by letting not the sorrow to affect it)

 

 • ಸತ್ತ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣು ಸಾರೆ
  • satta maguvina kaNNu saare
  • Literal: The eyes of the dead child are lotus-shaped (attractive).
  • Meaning: The good deeds of the dead are normally praised very much.

 

 • ಸವಿ ಕಂಡ ಕೊತ್ತಿ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತಿದಂಗೆ
  • savi kaMDa kotti aTTa hattidaMge
  • Literal: having had the sweet taste of milk, the cat got to the attic/roof top [in search of it again].

 

 • ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಗುಡಾಣದಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ
  • sUjiyaShTu baayi guDaaNadaShTu hoTTe
  • Literal: mouth is like a needle [hole] the stomach is like a godown(warehouse).
  • Meaning: This is a taunt against a greedy person. It imples, One should realize what one deserves before desiring it.
  • Equivalent: bite off more than you can chew.

 

ಗಾದೆಗಳು-R

 • ರೀತಿ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಮಾತು ಬಲ್ಲ
  • rIti tiLiyadiddarU nIti/maatu balla
  • Literal: though [he] knows not the manners, [he] knows to talk.
  • Meaning: one can’t do away with the etiquette.

 

 • ರೀತಿಯಲ್ಲದ ಮಾತು ತಲೆ ಬೇನೆ
  • rItiyallada maatu tale bEne
  • Literal: Unreasonable talk is a head ache

 

 • ರೋಗದ ಕೋಳಿ ತಿಂದು ಕೀಳೇಲಿ ಹುಚ್ಚಾಟ
  • rOgada kOLi tiMDu kiLEli huccATa
  • Literal: If you have a unhygienic chicken dish, the bowel movement goes mad.

 

 • ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದುಂಟು ಶೀಲಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ
  • rOgakke madduMTu SIlakke maddilla
  • Literal: Illness has a cure, silliness has no cure

 

 • ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲೂಅನ್ನ, ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲೂಅನ್ನ
  • rOgi bayasiddu haalUanna vaidya hELiddu haalUanna
  • Literal: a patient longed for milk and rice and the doctor prescribed him milk and rice.

 

 • ರೂಪಕ್ಕೆ ಮನಸೋತವರಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಯವಿಲ್ಲ
  • rUpakke manasOtavarige pApakke bhayavilla
  • Literal: He who falls for beauty, fears not to [commit] sin.

 

 • ರಾಜ ಠೀವಿ ತಿರುಬೋಕಿ ಲಕ್ಷಣ
  • rAja ThIvi tirubOki lakShaNa
  • Literal: [He has got] royal mannerisms, but [he has got] characteristics of a begger
  • Meaning: attitude and looks should compliment each other

 

 • ರಾಜ ಇರೋತನಕ ರಾಣಿ ಭೋಗ
  • rAja irOtanaka rANi bhOga
  • Literal: Queen enjoys till Kingship

 

 • ರಸವಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ರಸಪೂರಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮನ ಸೋಲದವರಿಲ್ಲ
  • rasavaLLi heNNige raspUri haNNige mana sOladavarilla
  • Literal: There is none who is not fond of a slender beaut and a savoury fruit.

 

 • ರತ್ನ ಒಳ್ಳೆದಾದ್ರೆ ಇದ್ದ ಠಾವಿನಲ್ಲೇ ಬೆಲೆಯಾಗ್ತದೆ.
  • ratna oLLedAdre idda ThAvinallE beleyAgtade
  • Literal: If ruby is good it is priced everywhere(in its own yard).

 

 • ರತ್ನತಿನ್ನೊ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಗೆ ಸಾವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಎಂಜಲೆಲೆಗೆ ಸೋಬತಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. [ಸೊಬತಿ=ಗತಿ =ಅವಸ್ಥೆ]
  • ratna tinno pakShi kAge saavasakke biddu eMjalelege sObati AgittaMte
  • Literal: A bird which used to feed on rubies, landed in crow’s [bad] company(got associated with a crow) and acquinted itself to [feed on] leftovers.

 

 • ರಂಪ ಇದ್ದದು ಅಡರಂಪ ಆಯಿತು
  • raMpa iddadu aDaraMpa aayitu
  • Literal: It was rumpus(a cry) [and now] it got more rumpus(became an outcry)
  • Meaning: It was worse and now it got worst

ಗಾದೆಗಳು-P

 • ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ.
  • pAlige baMdaddu paMcAmRuta
  • Literal: the gotten share is ambrosia [panchamruta, a sweet dessert made of milk, ghee, honey, yoghurt and sugar]

 

 • ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಏನಾದರೇನು?
  • paalige illaddu EnAdarEnu?
  • Literal: if its not my share, how does it matter what happens of it?

 

 • ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬರ್‍ತದೆ
  • pApa aMdre karma bartade
  • Literal: if you pity, karma follows you.

 

 • ಪಾಪ ಬರಬಾರದೆಂದು ಶಾಪ ಕೊಂಡ
  • pApa barabAradeMdu shApa koMDa
  • Literal: in order to avoid a sin he incurred a curse

 

 • ಪರರ ಹಂಗಿಸಿ ಮಂಗ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ
  • parapa haMgisi maMga anisikoMDa
  • Literal: [he] criticized others, got remarked a monkey.

 

 • ಪ್ರಾಯ ಬರುವಾಗ ಆಯ ತಪ್ಪಿತು
  • prAya baruvAga Aya tappitu
  • Literal: when youth comes, balace is lost.

 

 • ಪುಣ್ಯವಂತ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
  • puNyavaMta muTTiddella cinna
  • Literal: whatever touched by a lucky fellow is gold.

 

 • ಪುಟ್ಯಾನ ಜ್ವಾಳ ತೀರಿದರೂ ಹೊಟ್ಯಾನ ಹಾಡು ತೀರಲಿಲ್ಲ
  • pUTyaana jvALa tIridarU hoTyAna haaDu tIralilla
  • Literal: though the basket full of barley is all over, stomach’s hunger pangs are not over.

 

 • ಪುಗಸಟ್ಟೆ ಪುನುಗು ಸಿಕ್ರೆ ತಿಕ ಮಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಕೊಂಡರಂತೆ
  • pugasaTTe punugu sikre tika-makakkella baLakoMDaraMte
  • Literal: if one gets perfume for free, he applied it all over the body [from face to buns].

 

 • ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಗಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಂಡ ಮನೆ ಗಂಡ ಗಿಣಿಚ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ
  • puksaTTe gaMDa hoTTe tuMba uMDa, mane gaMDa giNickoMDu bidda
  • Literal: free husband(paramour) ate stomachful, home husband slept stretching his limbs.

 

 • ಪುನಗನ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ವಾಸನೆ ಅರೀದೆ ಕಾಡೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಸಾಯ್ತಂತೆ
  • punagana bekku tanna vAsane ariyade kADella tirugi tirugi saaytaMte
  • Literal: a wildcat couldn’t interpret its own scent, roamed all across the forest [in search of the scent, a possible prey] and died.

 

 • ಪುರಾಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಷ್ಪ ಬಿದ್ದಾವೇ?
  • purANa hELidre puShpa biddAvE?
  • Literal: if one utters puranas(stories of god), would it rain flowers.

 

 • ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೊ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಂದಾತೆ?
  • pustakadalliro badanekAyi sArige baMdAte?
  • Literal: is it possible to use a brinjal mentioned in the books for curry preparation?

ಗಾದೆಗಳು-O

 • ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ
  • oMdu kaNNige suNNa oMdu kaNNige beNNe
  • Literal: [Its like applying] limestone paste to one eye and butter to the other eye
  • Usage: This is used to highlight the partial nature of any individual/institution.

 

 • ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಏಳು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏಳ ಕೂಡದು.
  • oMdu siTTinalli bAvige biddare ELu siTTinalli ELa kUDadu
  • Literal: if you jump into a well in a spurt of rage, even with seven times the same rage you can’t get out of the well.

 

 • ಒಣ ಮರವ ಬೆಂಕಿ ತಿಂತಂತೆ ಹಸಿ ಮರವ ಚಿಂತೆ ತಿಂತಂತೆ
  • ONa marava beMki tiMtaMte hasi marava ciMte tiMtaMte
  • Literal: fire eats up a dry wood (old age/person), worry eats up a fresh wood (young age/person);

 

 • ಒಂದು ಕಿವೀಲಿ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವೀಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು
  • oMdu kivIli kELi innoMdu kivIli biTTubiDu
  • Literal: hear it out from one ear and leave it out from the other [ear].
  • Meaning: to turn a deaf ear to something

 

 • ಒಂದಲ್ಲ ಮಗಳೇ ಸಂದ್ಯೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾನೆ.
  • oMdalla magalE saMdyellaa byaane
  • Literal: not one, o’Daughter, all nooks [and corners of my body] are in pain.
  • Meaning: I am bothered not by one but many a difficulties.